Umowa indemnizacyjna między PRL a USA w sprawie roszczeń.

Umowa indemnizacyjna między PRL a USA w sprawie roszczeń.

27 maja 2018 0 przez Marcin Czarnecki

Umowa indemnizacyjna między PRL a USA w sprawie roszczeń.

[Obrazek: 01.jpg]

Poniżej przedstawiam w załączeniu tzw. umowę indemnizacyjną, zawartą 16 lipca 1960 roku w Waszyngtonie między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, dotyczącą uregulowania roszczeń obywateli amerykańskich wobec państwa polskiego z tytułu przejęcia przez Polskę ich mienia w drodze nacjonalizacji, albo w inny sposób.

Z tej umowy wynika, że Polska zapłaciła rządowi USA 40 mln dolarów w 20 rocznych transzach, w zamian za co rząd USA przejął na siebie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się w art. IV tej umowy, że nie będzie wysuwał, ani popierał żadnych roszczeń wysuwanych wobec Polski z tego tytułu przez obywateli amerykańskich.

[Obrazek: 02.jpg]

Niestety postępowanie rządu Stanów Zjednoczonych, który bądź to bezpośrednio – przez deklaracje sekretarzy stanu – oraz interwencje ambasadorów – bądź to pośrednio – poprzez popieranie wystąpień przedstawicieli żydowskich organizacji „przemysłu holokaustu” do rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie skierowanej m.in. na uzyskanie od Polski „rekompensat” na rzecz wspomnianych organizacji działalności żydowskiej loży B’nai B’rith – postępuje w sposób całkowicie sprzeczny ze wspomnianym art. IV umowy z 1960 roku.

W świetle postanowień tej umowy, żądania, jakie pod adresem Polski wysuwają mające siedzibę na terenie USA i kierowane przez obywateli Stanów Zjednoczonych żydowskie organizacje „przemysłu holokaustu”, mają wszelkie znamiona usiłowania przestępczego wyłudzenia od Rzeczypospolitej Polskiej 65 miliardów dolarów i jako takie powinny być ścigane przez prokuraturę.
Osobną sprawą jest ukrywanie przed polską opinią publiczną umów indemnizacyjnych – w tym również załączonej umowy – przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej. Ukrywając przed polską opinią publiczną fakt istnienia tych umów oraz ich treść, kolejne rządy Rzeczypospolitej Polskiej próbują uniknąć odpowiedzialności za zaniechanie wydania rozporządzeń, umożliwiających obywatelom polskim uzyskanie restytucji lub odszkodowań za znacjonalizowane mienie.

Link do: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3DB7E784

Umowy odszkodowawcze (indemnizacyjne) dotyczące przejętego przez władze polskie mienia cudzoziemców. Rząd polski, odwołując się do ówczesnej praktyki państw, przyjął na siebie ciężar zapłaty odszkodowań za przejęte po drugiej wojnie światowej mienie cudzoziemców. Polska zawarła stosowne umowy międzynarodowe z państwami, których majątek został przejęty. Postanowienia tych porozumień odnosiły się do mienia osób fizycznych, będących obywatelami państw obcych jak i osób prawnych, w których majątku mieli oni udział. Odszkodowania obejmowały mienie, prawa i interesy majątkowe osób posiadających obywatelstwo kraju będącego stroną umowy w dniu jej wejścia w życie, utracone na rzecz polskiego Skarbu Państwa. Rząd polski przekazał globalnie określoną kwotę pieniężną na zaspokojenie roszczeń omawianych podmiotów rządom państw obcych. Przejęły one na siebie całkowitą odpowiedzialność za wypłatę stosownych odszkodowań. Należy podkreślić, iż z chwilą realizacji poszczególnych umów, Polska stała się zwolniona z jakichkolwiek obowiązków wynikających z przejęcia mienia cudzoziemców.

Jedynymi adresatami ewentualnych roszczeń podmiotów zainteresowanych zostały państwa,z którymi Polska zawarła układy indemnizacyjne. Warto dodać, że dla wywarcia skutku prawnego w postaci zwolnienia Polski od odpowiedzialności odszkodowawczej bez znaczenia pozostawał fakt, czy zainteresowane osoby faktycznie wystąpiły ze stosownym roszczeniem, czy też nie.Strony zawierające układy były świadome, iż wypłata odszkodowań o wysokości odpowiadającej pełnej wartości przejętego mienia przez państwo wyniszczone wojną jest z ekonomicznego punktu widzenia niemożliwa. Dążono wówczas do znalezienia właściwego stosunku pomiędzy rzeczywistą wartością przejętego mienia a możliwościami ekonomicznymi państwa. Ich zawarcie oznaczało, że obce rządy zgodziły się na przyjęcie wynegocjowanych kwot, które miały stanowić źródło finansowania odszkodowań związanych z roszczeniami ich obywateli. Polska zawarła umowy odszkodowawcze z następującymi państwami: Francją, Danią, Szwajcarią (skuteczna również wobec Lichtensteinu), Szwecją, Wielką. Brytanią, Norwegią, Stanami Zjednoczonymi, Belgią i Luksemburgiem (układ trójstronny), Grecją, Holandią, Austrią oraz Kanadą.

Odszkodowania przyznane na podstawie tych układów były płacone z reguły w gotówce i w ratach. Danii wypłacono 5,7 mln koron duńskich w ciągu 15 lat;Szwajcarii i Lichtensteinowi – 53,5 mln franków szwajcarskich rozłożone na 13 rat, Szwecji -116 mln koron szwedzkich w 17 ratach, USA – 40 mln dolarów amerykańskich w 20 ratach, Austrii – 71,5 mln szylingów austriackich w 12 ratach, Kanadzie – 1,225 mln dolarów kanadyjskich w 7 ratach, Wielkiej Brytanii – 5,465 mln funtów, Grecji – 230 tys. dolarów amerykańskich, Holandii – 9,05 mln florenów holenderskich, Belgii i Księstwu Luksemburga – 600 mln franków belgijskich. Odmienną zasadę przyjęto tylko w umowie z Francją, na podstawie której to umowy odszkodowanie w wysokości 65 mln dolarów amerykańskich wypłacono w formie dostaw węgla kamiennego, oraz z Norwegią, zgodnie z którą wierzytelności polskie w Norwegii i norweskie w Polsce zostały wzajemnie potrącone.

Umowy odszkodowawcze nie zostały zawarte ani z Niemcami, ani z byłymi państwami sojuszniczymi III Rzeszy. Ze względu na ogromne roszczenia reparacyjne Polski wobec państw agresorów z tytułu strat majątku polskiego, znajdujące się w Polsce wszelkie składniki mienia niemieckiego traktowano jako należne prawnie reparacje.Zawarcie i faktyczna realizacja umów zakończyły w aspekcie prawno-międzynarodowym problematykę rekompensat za mienie cudzoziemców, przejęte przez władze polskie po drugiej wojnie światowej. Należy podkreślić, że Polska wywiązała się z podjętych zobowiązań i przekazała w całości uzgodnione kwoty odpowiednim państwom.

[Obrazek: 03.jpg][Obrazek: 04.jpg][Obrazek: 05.jpg][Obrazek: 06.jpg]
[Obrazek: 07.jpg][Obrazek: 08.jpg]
[Obrazek: 09.jpg][Obrazek: 10.jpg]